"Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.
Numer i nazwa Działania: RRPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).

Opis projektu


NAZWA PROJEKTU: Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku


OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-01-01 - 2020-07-31


INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego


TYP OPERACJI W RAMACH NABORU: 1. Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – zawodowa wykorzystująca w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, obejmująca następujące działania: a) reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Kluby Integracji Społecznej (KIS) i Centra Integracji Społecznej (CIS);


OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina pierzchnica), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina chmielnik)


WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 073 091,50


BIURO PROJEKTU:
Fundacja "Nadzieja Rodzinie"
ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce
telefon: 41 366 94 07
adres e-mail: sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl
Osoba do kontaktów: Justyna Gawęcka


Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.