"Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.
Numer i nazwa Działania: RRPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).

Opis projektu


Celem głównym proj. jest wzmocnienie szans na zatrudnienie 38 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społ. (16M/22K), w tym 4ON (2M/2K) z terenu gminy chmielnik oraz pierzchnica poprzez udział w kompleksowej aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach nowo utworzonych miejsc w CIS w Chmielniku. Wsparciem objęte zostaną m.in. osoby: bezrobotne; korzystające ze świadczeń pomocy społecznej; wymagające nabycia/podniesienia/uzupełnienia swoich kwalifikacji i kompetencji społ. lub zawodowych; uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających (po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej); sprawujące samotną opiekę nad dzieckiem; zwolnione z zakładów karnych-gr. defaworyzowane społ.;


Cel główny a co za tym idzie cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego zostanie osiągnięty poprzez realizację form wsparcia z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej. UP. Zastosowane zostaną instrumenty i narzędzia aktywnej integracji na rzecz osób wykl. społ. w wymiarze zawodowym i społ., zmierzające do eliminacji barier w procesie aktyw. społ.-zawod. Zmniejszenie ryzyka zjawiska wykluczenia społecznego niwelowane będzie poprzez udział UP w proponowanych zadaniach proj. tj: grupach wsparcia dla os uzależnionych oraz współuzależ., warsztaty edukacyjne z pracownikiem socjalnym, Punkt Konsultacyjno-Doradczy, indywidualne dorad zawod, warsztaty zawod (3 rodzaje dopasowane indywidualnie do UP: Zad. 2,3,4), kursy/ szkol. zaw. Oferta wsparcia w proj. została zaplanowana w odpowiedzi na prognozowane zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, bowiem zgodnie z wynikami ,,barometru zawodowego 2018” w pow. kieleckim zawodami deficytowymi będą m.in.: murarze i tynkarze, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, kucharze. Przejście ścieżki aktywizacji społecznej oraz udział UP w warsztatach, kursach/szkol. znacząco wpłynie na podniesienie poziomu zdolności do zatrudnienia całej GD. Projekt realizowany będzie od 01-01-2019 r. do 31-05-2020 r.