"Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.
Numer i nazwa Działania: RRPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).